Odnos sa Klijentima


Profesionalni rad DG podrazumeva poštovanje osnovnih načela advokature, a to su nezavisnost, samostalnost, stručnost, savesnost, poštenje, poverljivost, dostojnost, nespojivost, odgovornost i odmerenost. Sistem rada podrazumeva da svi pravnici zaposleni kod DG budu upoznati sa predmetom Klijenta, kao i da Klijent bude obavešten o svakom procesnom aspektu postupka tako što mu se u elektronksoj formi dostavljaju kopije zapisnike sa ročišta, svi podnesci suprotne strane i podnesci koji su izrađeni od strane DG.

Uputstva (instrukcije)


Angažovanje DG podrazumeva ovlašćenje da DG preduzme sve pravne radnje koje mogu biti potrebne u cilju zaštite interesa Klijenta u vezi sa određenim predmetom. Drugačija uputstva Klijenta moraju biti data u pisanoj formi ili u elektronskom obliku. Ukoliko sa Klijentom nije zaključen poseban Ugovor smatraće se da je Klijent prihvatio ove Opšte uslove DG.

Naknade


Osim u slučaju drugačijeg pismenog dogovora, naknade DG se određuju prema vrednosti preduzete radnje koja je utvrđena Advokatskom tarifom. Naknade prema satnici se zasnivaju na količini utrošenog vremena u radu na predmetu Klijenta, pomnoženog satnicom lica uključenih u rad. Vreme provedeno na predmetu Klijenta uključuje sastanke sa Klijentom i vreme provedeno na putovanjima, razmatranje dokumenata, pripremu i rad na dokumentima, pisanu komunikaciju u vezi predmeta, obavljanje telefonskih razgovora i sl. Ukoliko uputstva Klijenta nalažu rad DG u slučajevima kad rad noću i vikendom nije uslovljen objektivnim okolnostima, DG zadržava pravo da poveća visinu satnice za 50%.

Paušal


U slučaju kontinuiranog pružanja pravne pomoći / savetodavnih usluga, DG i Klijent će Ugovorom predvideti iznos paušalne naknade, koji će Klijent plaćati na mesečnom nivou na osnovu ispostavljenog računa. Obim poslova koji će DG obavljati u skladu sa paušalnom naknadom će biti definisan Ugovorom, s tim da isti ne može obuhvatiti zastupanje pred sudovima i državnim organima.

Troškovi


Ovlašćujući DG da nastupa u ime Klijenta i da štiti njegove interese, Klijent ovlašćuje DG da snosi troškove i izdatke koje smatra neophodnim u cilju izvršenja posla, a koje troškove je Klijent dužan nadoknaditi DG prilikom naplate advokatskih usluga i/ili DG može tražiti da Klijent troškove plati unapred. Troškovi uključuju, između ostalog, sudske takse, administrativne takse, plaćanje kurirske službe, naknade za eksperte koje DG angažuje uz odobrenje klijenta itd.

Plaćanje


DG usluge fakturiše poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, osim ukoliko je drugačiji način obračuna predviđen Ugovorom. Ukoliko izvršena usluga ne predstavlja zastupanje u kontinuitetu, DG fakturiše uslugu po obavljenom poslu. DG se obavezuje da u računima specificira izvršene usluge uz navođenje broja predmeta i / ili drugih identifikacionih podataka u vezi sa predmetom Klijenta. Iznos na fakturi se izražava u RSD, ili u EUR zavisno od sedišta / prebivališta Klijenta kojem se faktura ispostavlja.

Prestanak pružanja usluge


U slučaju postojanja opravdanog razloga iz člana 22. I 26. Kodeksa profesionalne etike advokata, DG ima pravo da prekine pružanje usluge, uz obaveštenje poslato Klijentu 30 dana unapred.

Poverljivost i sukob interesa


Sve informacije u vezi sa poslovanjem Klijenta smatraće se poverljivim, osim ako Klijent da saglasnost za objavljivanje informacija ili ako postoji obaveza DG po Zakonu da ih objavi / obelodani. Prihvatanjem ovih DG Opštih uslova Klijent daje saglasnost da njegov naziv kao klijenta DG može koristiti za potrebe davanja informacija o svojim profesionalnim refrencama, što ni u kom slučaju neće uključivati odavanje bilo kakvih poverljivih informacija trećim licima.

Arhiviranje dokumenata


Radna dokumenta DG, sva pisana komunikacija između DG i Klijenta, kao i drugi dokumenti koje pripremi DG ostaju vlasništvo DG. Nakon prestanka aktivnog rada na predmetu, dokumenta će biti arhivirana u elektronskoj formi.

Autorska prava


DG zadržava autorska i druga prava u vezi sa svim dokumentima koja dostavi Klijentu. Kijent ima neekskluzivnu licencu za korišćenje tih dokumenata u svrhu u koju su sačinjeni, ali ne i za druge potrebe bez prethodne saglasnosti DG.

Ograničenje odgovornosti


DG ograničava svoju novčanu odgovornost prema Klijentu na maksimalan iznos pokrića obezbeđen osiguranjem od profesionalne odgovornosti.

Odricanje / Ništavost


Postupanje suprotno jednom ili više uslova sadržanih u DG Opštim uslovima ni pod kojim uslovima neće se tumačiti kao odricanje od istih. Ništavost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovih DG Opštih uslova neće uticati na ostale odredbe koje će ostati obavezujuće za obe strane.

Isključiva korist


Klijent je saglasan da rad DG ne čini dostupnim trećim licima bez prethodne pisane saglasnosti DG. DG ne preuzima bilo kakvu odgovornost prema trećim stranama u vezi sa bilo kojim aspektom profesionalnih usluga DG koji im se učini dostupnim.

Izmene i dopune


DG zadržava pravo da Opšte uslove može izmeniti po potrebi, uz pisano obaveštenje koje će poslati Klijentu elektronskim putem, a u svakom slučaju objaviti na svojoj web-prezentaciji, kako bi se praksa DG učinila javno dostupna, kao i eventualne izmene profesionalnih i drugih zakonskih uslova.

Izrazi


  • DG – Advokatska kancelarija Dušica Grba, Ul. Višnjička 36, 11060 Beograd;
  • Ugovor – Ugovor o pružanju advokatskih usluga, zaključen u pismenoj formi;
  • Klijent – Svako fizičko ili pravno lice kojem DG pruža advokatske usluge;
  • Advokat – Lice zaposleno na radnom mestu advokata kod DG;
  • Saradnik – Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, zaposlen kod DG;
  • Pripravnik – Diplomirani pravnik zaposlen kod DG na pripravničkoj obuci;
  • AT – Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata;

ADVOKAT Dušica Grba
Matični broj: 56124993
PIB: 105679070
Poslovni računi kod "Raiffeisen bank" ad Beograd
Dinarski: 265-1040310001314-93
Devizni: RS35 265-1000000085004-52
Osiguranje od profesionalne odgovornosti DDOR Novi Sad
Product Image