TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA


(objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 121/012 od 24.12.2012.)
Tabelarni prikaz (nagrada sa započetim satom u dinarima)
NA SNAZI OD 01.01.2013.

 • PARNIČNI I DRUGI POSTUPCI PROCENJIVI PREDMETI
  VREDNOST SPORA (Tarifni broj 13.) PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ROČIŠTE1/2 podneska + RSD 1,500.00 ŽALBA
  do 450.000,00 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
  od 450.000,01 do 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
  od 750.000,01 do 1.500,000.00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
  od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
  od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
  od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
  od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
  od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
  od 48.000.000,01 do 120.000.000,00
  na zapocetih RSD 300.000,00,
  nagrada od RSD 45.000,00 uvećava
  se za po RSD 30,00.
  45.000,00 + po RSD 30,00 45.000,00 + po RSD 30,00
  + RSD 1.500,00
  1/2 podneska + RSD 1.500,00 podnesak + 100%
  od 120.000.000,01 do 300.000.000,00
  na započetih RSD 900.000,00, nagrada
  od RSD 52.200,00 uvećava se za po RSD 30,00.
  52.200,00 + po RSD 30,00 52.200,00 + po RSD 30,00
  + RSD 1.500,00
  1/2 podneska + RSD 1.500,00 podnesak + 100%
  preko 300.000.000,01 na započetih RSD
  4.500.000,00, nagrada od RSD 58.200,00
  uvećava se za po RSD 30,00.
  58.200,00 + po RSD 30,00
  a maksimalno RSD 88.200,00
  58.200,00 + po RSD 30,00
  a maksimalno RSD 88.200,00 + RSD 1.500,00
  1/2 podneska+ RSD 1.500,00 podnesak + 100%
  Privredni prestupi, uređenje imovinskih
  odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice,
  upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred Višim sudom
  30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
  Ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
  Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci
  pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom ( neprocenjivi )
  45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
 • NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI
  VRSTA UGOVORA NAGRADA
  Ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pravnih lica 30.000,00
  Korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave 22.500,00
  Zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica 19.500,00
  Punomoć 13.500,00
  Ostale izjave 11.250,00
  O posluzi 16.500,00
  O trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica 25.500,00
  Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave 37.500,00
 • KRIVIČNI POSTUPAK
  VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO do 3 godine Preko 3 do 5 godina Preko 5 do 10 godina Preko 10 do 15 godina Preko 15 godina
  ODBRANA; ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar.br.1 18.000,00 24.000,00 31.500,00 46.500,00 61.500,00
  ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, ODLOŽEN PRETRES; RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU, (sa 1 započetim satom) 9.750,00 12.750,00 16.500,00 24.000,00 31.500,00
  ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenje kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA I ZAŠTITA ZAKONITOSTI 33,000.00 45,000.00 60,000.00 90,000.00 120,000.00
  Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: O zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenje istrage, odgovor na žalbu, žalba oštćenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje 16.500,00 22.500,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00
  OSTALI PODNESCI 8.250,00 11.250,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00
 • NEPROCENJIVI PREDMETI
  VREDNOST SPORA (Taifni broj 14) PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
  Smetanje poseda, razvod braka, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica ), upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
  Postupci pred državnim organom ostali 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
  Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi pred Osnovnim sudom 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
  Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi) i ostali sporovi pred Privrednim Sudom 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
  Zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
  Vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
  Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred Višim sudom 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
  Ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
  Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom ( neprocenjivi ) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
 • OSTALO
  Zastupanje više stranaka – uvećanje po 50 %
  Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije – RSD 1,500.00
  Dopisi – RSD 3,000.00
  Opomene, pregled i razgledanje spisa –50% Tarifnog broja
  Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost - 20% Tarifnog broja
  Pravni savet Usmeni 50% Pismeni 100% % Tarifnog broja
  UGOVORI I OPŠTI AKTI: 1,5% ili Tarifni broj 13 % Tarifnog broja